Opinie o Nas
Szukaj
TechPack - Select | Buy | Be happy
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego TechPack

obowiązuje od 1.08.2019r.

 

§ 1.

Postanowienia wstępne

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego TechPack jest Piotr Radzik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "TechPack" Piotr Radzik z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Kraszewskiego 6, 33-300 Nowy Sącz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki, NIP: 734 335 94 19, REGON: 380104430
 2. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: kontakt@techpack.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: +48 601 727 818, od pn. do pt. (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 09:00 - 17:00. Adres do korespondencji: Kraszewskiego 6, 33-300 Nowy Sącz.

 

§ 2.

Definicje

 

 1. Sprzedający - Właściciel Sklepu Internetowego TechPack, o którym mowa w §. 1 ust. 1 Regulaminu;
 2. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep - Sklep Internetowy TechPack dostępny pod adresem internetowym: www.techpack.com.pl
 6. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 8. "Moje Konto" - miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie stanu realizacji zamówienia, przeglądanie historii zamówień, zmianę danych osobowych, zamówienie lub rezygnację z subskrypcji Newslettera
 9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 3.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego TechPack w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Zamówienia, w sposób określony w §. 7., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone "Moje Konto".
 4. Klient, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na "Moje Konto" podając adres e-mail i hasło.
 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. 
 6. Właściciel świadczy usługę Newsletter na zasadach opisanych w §. 14.

 

§ 4.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2.0,
  2. Włączoną obsługę Java Script,
  3. Aktywny adres e-mail.

 

§ 5.

Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, dane osobowe

 

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne "Moje Konto".
 2. Klient może też dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, rezygnując z utworzenia „Mojego Konta” i funkcjonalności do niego przypisanych.
 3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. numer telefonu.
 5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
 6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. nazwę firmy,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  4. imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. numer telefonu.
 7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Właściciel może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na "Moje Konto" w ciągu 24 miesięcy od ostatniej aktywności.
 9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do "Mojego Konta" oraz jego usunięciem.
 10. Właściciel może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi "Moje Konto",
  5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w usłudze "Moje Konto" adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem "Mojego Konta". Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie "Mojego Konta".
 13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 14. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.
 15. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Klienta. Sklep Internetowy TechPack używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Klienta danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do konta użytkownika przez nieupoważnione systemy lub osoby.
 16. Administratorem danych w Sklepie Internetowym TechPack jest firma TechPack Piotr Radzik z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Kraszewskiego 6, 33-300 Nowy Sącz NIP: 734 335 94 19; REGON: 380104430.
  Administrator wyznaczył punkt kontaktowy w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w postaci adresu e-mail: kontakt@techpack.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem "Ochrona Danych Osobowych".
  Podane przez Klienta dane osobowe w Sklepie Internetowym TechPack będą przetwarzane w następujących celach:
  1. wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym www.techpack.com.pl - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
  2. marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu TechPack Piotr Radzik, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu;
  3. finansowo - księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  4. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu firmy TechPack Piotr Radzik, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  5. prowadzenia procesów reklamacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa TechPack Piotr Radzik, przez okres 10 lat od zakończenia umowy;

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, providerzy płatności on-line. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane w niewłaściwy sposób); Klient posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody Klient może skontaktować się z Usługodawcą wysyłając maila na adres: kontakt@techpack.pl. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO). Podanie przez Klienta danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością realizacji zamówienia, pełnego wykonania zobowiązań przyjętych przez firmę TechPack Piotr Radzik w ramach zawieranych z Klientem umów.

 1. Dane osobowe Klienta są przechowane przez okres posiadania konta użytkownika (Moje konto) w Sklepie Internetowym TechPack dla celów realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie, usługi konta użytkownika oraz związanych z nim funkcjonalności, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta użytkownika dane Klienta zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zamówień oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane Sklep będzie przechowywać jeszcze przez okres 10 lat od usunięcia konta użytkownika dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z ich usług).
  Dane osobowe użytkowników niezalogowanych przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.
  Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji stron internetowych Sklepu;
  2. uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie i zapewnienia sesji Użytkownika w Sklepie;
  3. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają Usługodawcy zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 1. Klient może zgłaszać do Sklepu skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Jeżeli Klient uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawn. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 

§ 6.

Ceny i dostępność produktów

 

 Ceny na stronie Sklepu Internetowego TechPack zamieszczone na karcie produktu:

  1. zawierają podatek VAT;
  2. nie zawierają kosztów wysyłki ani ewentualnych opłat celnych;
  3. dla zamówień krajowych podawane są w polskich złotych, dla zamówień zagranicznych w euro.
 1. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest Klientowi po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności i formy dostawy zamówienia.
 2. Sklep Internetowy TechPack zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w jego ofercie oraz ogłaszania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły się do Klientów, z którymi została zawarta umowa sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej oraz wyprzedaży.
 3. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym TechPack znajdują się w magazynie firmy.

 

§ 7.

Składanie zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży

 

 1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym TechPack jest możliwe przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej: www.techpack.com.pl. Klient składa zamówienie wskazując na produkt, który chce zakupić, za pomocą opcji "Dodaj do Koszyka", a następnie, podczas dalszych kroków w procesie składania zamówienia, wskazuje sposób dostawy oraz wybiera formę płatności.
 2. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia następuje przez kliknięcie przycisku: "Zamawiam i płacę". W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail w celu:
  1. zaakceptowania zamówienia - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  2. odmowy przyjęcia zamówienia - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
 4. Oferta Klienta jest wiążąca przez okres 3 dni roboczych i po tym czasie wygasa. Brak odpowiedzi na ofertę w terminie jej obowiązywania oznacza nie zawarcie umowy sprzedaży.
 5. W zamówieniu Klient wskazuje:
  1. zamawiany towar/towary,
  2. dane teleadresowe, które umożliwią potwierdzenie zamówienia oraz wysyłkę zamówionych towarów (imię i nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail oraz numer telefonu),
  3. sposób dostawy,
  4. formę płatności.
 6. Każdy Klient korzystający z usługi "Moje Konto" w Sklepie Internetowym TechPack ma dostęp do karty zamówienia, gdzie na bieżąco może śledzić jego status.

 

§ 8.

Modyfikacja i rezygnacja z zamówienia

 

 1. Po złożeniu zamówienia, a nawet po zawarciu umowy sprzedaży, pod warunkiem, że nie została ona zrealizowana, Klient może zgłosić chęć modyfikacji kontaktując się z odpowiednim działem Sklepu Internetowego TechPack telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zmiana zamówienia lub umowy sprzedaży musi zostać potwierdzona przez pracownika Sklepu. Potwierdzenie modyfikacji zostanie wysłane do Klienta za pomocą poczty elektronicznej; jednocześnie zmiana będzie widoczna w "szczegółach zamówienia" w usłudze "Moje Konto" (jeśli Klient posiada konto w Sklepie Internetowym TechPack).
 2. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z części zamówienia, zamiany wybranych produktów w ramach zamówienia na inne produkty lub dodania do niego kolejnych produktów, zmiany w sposobie lub adresie dostawy zamówienia, bądź też zmiany danych na fakturze.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient może je odwołać. Po zawarciu umowy sprzedaży a przed dostarczeniem towaru Klient może odstąpić od umowy do czasu nadania przesyłki przez Sprzedającego. Aby odwołać zamówienie lub odstąpić od umowy sprzedaży Klient powinien skontaktować się z odpowiednim działem Sklepu Internetowego TechPack telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Potwierdzenie odwołania zamówienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży zostanie wysłane do Klienta za pomocą poczty elektronicznej; jednocześnie zmiana będzie widoczna w "karcie zamówienia" w usłudze "Moje Konto" (jeśli Klient posiada konto w Sklepie Internetowym TechPack).
 4. Postanowienie ust. 3 nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 5. W przypadku odwołania zamówienia lub odstąpienia od umowy, w przypadku gdy zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedniego oświadczenia o odwołaniu zamówienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 9.

Sposoby dostawy i płatności

 

 1. Sklep Internetowy TechPack oferuje następujące formy dostawy zamówionych produktów dla zamówień krajowych:
  1. Przesyłka Kurierska,
  2. Paczkomaty.
 2. Wysyłki za pośrednictwem firm kurierskich i paczkomatów Sklep realizuje we wszystkie dni robocze.
 3. Koszt dostawy jest obliczany i wyświetlany przez system w drugim etapie procesu składania zamówienia ("Wybór sposobu dostawy").
 4. Sklep Internetowy TechPack oferuje następujące formy płatności za zamówione produkty:
  1. System PayU, przelewy24.pl - zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,
  2. Przelew zwykły (przedpłata na konto bankowe sklepu) - zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,
  3. Za pobraniem (opłata zamówienia w czasie jego odbioru)

 

§ 10.

Realizacja zamówienia i dostawa

 

 1. Realizacja zamówienia następuje w pierwszym dniu roboczym po zamówieniu produktów. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w dniu jego złożenia, w zależności od ilości zamówień w danym dniu.
 2. Sklep Internetowy TechPack nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru wynikające wyłącznie z podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
 3. Jeśli w magazynie zabraknie co najmniej jednego z produktów objętych zamówieniem Klienta Sklep Internetowy TechPack skontaktuje się z Klientem z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia z uwzględnieniem postanowień § 8.
 4. Jeżeli Sklep Internetowy TechPack nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot umowy nie jest dostępny może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
 5. Wysyłany towar jest fabrycznie nowy, rozpakowywany jest przed wysyłką jedynie w celu sprawdzenia stanu technicznego i uniknięcia błędów w realizacji zamówienia.
 6. Klient odbierając przesyłkę powinien ją rozpakować i sprawdzić czy nie wystąpiły podczas transportu uszkodzenia mechaniczne. W razie stwierdzenia takiego uszkodzenia należy niezwłocznie spisać z kurierem lub listonoszem protokół szkody oraz zawiadomić o zaistniałym fakcie pracownika Sklepu.
 7. W ramach każdej zrealizowanej transakcji Sklep Internetowy TechPack przesyła Klientowi dowód zakupu w postaci faktury elektronicznej (zgodnie z Dz.U. 2018 poz. 2519, cz. II załącznika poz. 36 i 37)

 

§ 11.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rejestracji w Sklepie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres kontakt@techpack.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres Kraszewskiego 6, 33-300 Nowy Sącz.
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. zawartych w drodze aukcji publicznej;
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie do 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Z uwagi na powyższe Sprzedający informuje, iż m.in. w przypadku zwrotu towaru noszącego ślady korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy jest uprawniony do potrącenia ze zwracanej Konsumentowi kwoty różnicy pomiędzy wartością towaru sprzedanego a towaru zwróconego. Zdanie poprzedzające ma odpowiednie zastosowanie w sytuacji zwrotu uszkodzonego opakowania towaru, jeżeli zostało ono uszkodzone w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Obowiązek dostarczenia sprzętu do Sklepu spoczywa na Konsumencie. Sprzęt należy dostarczyć na adres Sklepu w Nowym Sączu:
  TechPack
  ul. Kraszewskiego 6
  33-300 Nowy Sącz

 

§ 12.

Zasady reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

 

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno (chodź nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji) zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia,
  3. opis wady towaru,
  4. datę zakupu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, (chodź nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji) zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
  3. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.
 5. Zastosowanie się do ust. 3 lub 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 6. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: kontakt@techpack.pl, telefonicznie pod nr telefonu: +48 601 727 818, listownie pod adresem: TechPack, ul. Kraszewskiego 6, 33-300 Nowy Sącz
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 

§ 13.

Warunki gwarancji

 

 1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy TechPack mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep Internetowy TechPack przedłuża gwarancję producentów z 24 na 36 miesięcy, a dla firm z 12 na 24 miesiące bez żadnych dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takim wypadku Klient kontaktuje się ze Sprzedającym w celu ustalenia szczegółów gwarancji.
 3. Warunkiem realizacji usługi gwarancyjnej jest odpowiednie zabezpieczenie i zapakowanie produktu przez Klienta przed przesłaniem go do Sprzedającego.

 

§ 14.

Prawa autorskie

 

 1. Niektóre treści dostępne w Sklepie Internetowym TechPack, w szczególności zdjęcia i teksty, są własnością Sprzedającego. Wszelkie kopiowanie tych treści i wykorzystywanie bez zgody Sprzedającego spowoduje konsekwencje prawne wobec osób i firm które się tego dopuszczą. Zastrzeżenie to nie dotyczy treści powszechnie dostępnych, np. zdjęć lub opisów produktów dostępnych na stronach producentów. W celu ustalenia czy wybrane treści mogą zostać skopiowane i wykorzystywane należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

§ 15.

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy TechPack są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2019r.Sklep internetowy Sellingo.pl